Όροι και προϋποθέσεις (ReGeneration Academy on Marine Engineering powered by DNV)

Όροι και Προϋποθέσεις

ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV

Το Πρόγραμμα ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Global Shapers Athens Hub (εφ’εξής «Global Shapers Athens Hub») με τη συνδρομή Εταιρειών (εφ’ εξής «Συμμετέχουσες Εταιρείες»)  και του νηογνώμονα DNV με την ενεργό υποστήριξη και δέσμευση των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών Arcadia, Navarone και W Marine,  με στόχο να προετοιμάσει εξειδικευμένους/ες επιστήμονες με ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο.

Κάθε συμμετέχων/ουσα, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους του Προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV το  οποίο υλοποιείται και παρέχεται από την Global Shapers, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ReGeneration της Global Shapers, πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής του/της στο Πρόγραμμα. 

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και της κατωτέρω, υπό την παράγραφο VI., Πολιτικής Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Global Shapers που συμπληρώνει τους παρόντες όρους. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δεν δύναται να προχωρήσει σε υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εάν προηγουμένως δεν αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

Ι. Το Πρόγραμμα – Γενικά

Το ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV αποτελεί την πρώτη συνεργασία του ReGeneration και του νηογνώμονα DNV, με την ενεργό υποστήριξη και δέσμευση των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών Arcadia, Navarone και W Marine. H νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος της εκπαίδευσης μεταξύ των νέων μηχανικών και της πραγματικότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ο ναυτιλιακός τομέας, είναι μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία η οποία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Ελλάδα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τις άλλες χερσαίες βιομηχανίες. Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τις ιδιαιτερότητες της ναυτικής τεχνολογίας και θα θέσει την προοπτική για το πώς διαφορετικές δεξιότητες από διάφορους κλάδους μηχανικής μπορούν να εφαρμοστούν στη ναυτιλία.

Πρόκειται για ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 εβδομάδων / 70 ωρών (11 Μαρτίου-15 Απριλίου) το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων/ουσών στην Αθήνα,  από τον DNV και θα αποτελείται από 4 διαδοχικές ενότητες που θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές μέσω διαλέξεων, πρακτικών  παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων:

 • Τις βασικές αρχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της ναυτιλιακής τεχνολογίας
 • Το διεθνές καθεστώς ασφάλειας και κανονισμών της ναυτιλίας
 • Τις ανάγκες της απαλλαγής από τον άνθρακα και τις αλλαγές που επιφέρει η εν λόγω μετάβαση στη βιομηχανία
 • Τις ευκαιρίες μετασχηματισμού όλων των παραπάνω μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών.

Σκοπός του ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV είναι να  δώσει την ευκαιρία σε νέους/νέες μηχανικούς, που προέρχονται από διάφορους κλάδους, μια λεπτομερή επισκόπηση και εξοικείωση με τις κύριες τεχνικές και εμπορικές πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τεχνολογίας, της ασφάλειας και του ρυθμιστικού καθεστώτος, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απαλλαγής από τον άνθρακα στη ναυτιλία. *Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής τόσο για τα στάδια αξιολόγησης όσο και για όλα τα στάδια εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη του μπορείς να δεις παρακάτω.

 

ΙΙ. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε φάσεις. Κάθε φάση περιλαμβάνει επιμέρους στάδια. Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των σταδίων κάθε φάσης, δίνει στον/ην υποψήφιο/α τη δυνατότητα συμμετοχής στην επόμενη φάση.

 • Α’ Φάση: Υποβολή αίτησης συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας
 • Β’ Φάση: Αξιολόγηση υποψηφίων

1ο Στάδιο: Αξιολόγηση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής

 1. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει:

Να είναι πτυχιούχοι απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια/Πολυτεχνικές Σχολές) που να σχετίζονται με σπουδές στη Θαλάσσια Εφαρμοσμένη Μηχανική με ενδεικτικές τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 • Σχολές Χημικών Μηχανικών 
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς που σχετίζονται με τις παραπάνω σχολές
 • να έχουν μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, έως τρια (3) ετη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους.
 • να είναι ηλικίας έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.
 • να συμμετέχουν/έχουν συμμετάσχει σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).
 1. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας το ενδιαφέρον του/της για το Πρόγραμμα, μέσα από τη σχετική φόρμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, στο διαδικτυακό τόπο www.regeneration.gr. Αιτήσεις υποψηφίων δύνανται να υποβληθούν παραδεκτώς μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει για την υποβολή αιτήσεων το ReGeneration.
 2. Τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων/ουσών (βιογραφικό κλπ.) θα παραμένουν διαθέσιμα στην ομάδα διαχείρισης του ReGeneration για 24 μήνες από την αρχική υποβολή της αίτησής τους, ενώ τα στοιχεία των επιτυχόντων (σ.σ. των υποψηφίων που έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα στάδια επιλογής και εκπαίδευσης) θα παραμένουν διαθέσιμα στις συμμετέχουσες Εταιρείες μέσω του Προγράμματος ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV για ένα ημερολογιακό έτος (12 μήνες), από την ημερομηνία που τα στοιχεία των επιτυχόντων θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του ReGeneration. Εάν ο υποψήφιος/α είχε υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στον  ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV, όμως απέτυχε στη διαδικασία επιλογής μπορεί να αιτηθεί εκ νέου τη συμμετοχή του στο ReGeneration. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ενός/μιας συμμετέχοντα/ουσας σε ένα κύκλο του Προγράμματος, δε συνεπάγεται αυτομάτως την επιτυχία της επόμενης αίτησης συμμετοχής του/ης εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσας. Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε κάποιο από τα προγράμματα του ReGeneration (γενικοί κύκλοι, ReGeneration Academies, Project Future), ανεξαρτήτως του αν βρήκε εργασία μέσω του Προγράμματος, τότε δεν μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αν δεν περάσουν 2 χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2ο Στάδιο: Game-based assessment (ψυχομετρικό test)

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν συμπληρώσει την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.regeneration.gr,οι συμμετέχοντες/ουσες που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο (2ο) στάδιο της διαδικασίας επιλογής, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Η δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας θα διεξαχθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών παιγνίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής εφαρμογής στους/ις συμμετέχοντες/ουσες. Η κατάρτιση προφίλ με βάση την επίδοση των συμμετεχόντων/ουσών δεν είναι αυτοματοποιημένη. Η συμμετοχή σε αυτά θα πραγματοποιείται από τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του/ης κάθε συμμετέχοντα/ουσας, φορτώνοντας τη σχετική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε ένα game, διάρκειας 45’ – 60’, το οποίο θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία gaming για την συμμετοχή στο εν λόγω ηλεκτρονικό παίγνιο. Σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος κατά την συμπλήρωση των Online tests (games), οι αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την επιτροπή επιλογής του ReGeneration.

3ο Στάδιο: Live Assessment Center (συνεντεύξεις)

Όσοι/ες ολοκληρώσουν επιτυχώς το 2ο στάδιο, θα λάβουν μέρος στο Live Assessment Center, που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Αθήνα στις  20 Φεβρουαρίου  2024.

Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα δεχτεί να συμμετάσχει στο Live Assessment Center και παρ΄ όλα αυτά απουσιάσει, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των υπευθύνων του Προγράμματος και χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία ή σπουδαίος λόγος (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικό φαινόμενο (σεισμός), ασθένεια, θάνατος συγγενικού προσώπου), η Επιτροπή Επιλογής έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει τον αποκλεισμό του υποψηφίου/της υποψήφιας από τη διαδικασία επιλογής και από τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα γενικά, για τον τρέχοντα κύκλο.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής που θα αναλάβει την αξιολόγηση των αιτήσεων των συμμετεχόντων/ουσων καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση της επί αυτών, βασιζόμενη στα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα (αποτελέσματα online tests, συνέντευξη κατά το στάδιο του Live Assessment Center, βιογραφικό συμμετέχοντα/ουσας) και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης υποβληθέντων συμμετοχών και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Κατά των αποτελεσμάτων δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα/μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του/της.

Γ’ Φάση: Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ  Εκπαίδευση που εστιάζουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων

3ήμερο εκπαίδευσης σε Soft, Tech και Business skills: Οι υποψήφιοι/ες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη Φάση Αξιολόγησης (Β’ Φάση) έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε 50 ώρες εκπαίδευσης που εστιάζουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων/ουσών. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2024 – 28 Φεβρουαρίου 2024 | 09:00 – 18:00. Στις 29 Φεβρουαρίου 2024 οι υποψήφιου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακές ομιλίες από μέντορες της αγοράς.
*Οι υποψήφιοι/ες εκτός Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το training στις 27-28 Φεβρουαρίου μέσω live streaming ενώ για τους/τις υποψηφίους/ες εντός Αττικής, η φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική. 

Β΄ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Πρόκειται για ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 εβδομάδων / 70 ωρών (11 Μαρτίου-15 Απριλίου) το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων/ουσών στην Αθήνα,  από τον DNV στις εγκαταστάσεις του και θα αποτελείται από 4 διαδοχικές ενότητες που θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές μέσω διαλέξεων, πρακτικών  παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων:

 Ενότητα 1:  Ο κόσμος της ναυτιλίας


Παγκόσμιος στόλος, εμπόριο και είδη πλοίων
Βασικοί φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Βασικά στοιχεία ναυτικής τεχνολογίας
Βασικά τμήματα πλοίων και τύποι σκαφών
Πώς είναι οργανωμένη μια ναυτιλιακή εταιρεία
Ναυτασφαλίσεις


Ενότητα 2: Ασφάλεια και κανονισμοί


Ρυθμιστικοί φορείς και μείζονες συμβάσεις
Ο ρόλος του Νηογνώμονα και της σημαίας
Έγκριση σχεδίων & Επιθεωρήσεις πλοίων, υλικών και συστημάτων
Έλεγχοι και πιστοποιητικά
«Εθελοντικοί» έλεγχοι και επιθεωρήσεις

Ενότητα 3: Απανθρακοποίηση


Βασικές γνώσεις για την ενεργειακή απόδοση και τα καύσιμα των πλοίων
Κανονιστικό πλαίσιο και μελλοντικές εξελίξεις
Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και καύσιμα
Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τεχνολογίες
Επιπτώσεις για τα πλοία και τη ναυτιλία


Ενότητα 4: Ψηφιοποίηση


Ψηφιοποίηση στη ναυτιλία
Αλληλεπίδραση πλοίου / ξηράς
Υποστήριξη κεντρικοποιημένων λειτουργιών
Αυτόνομες και απομακρυσμένες λειτουργίες
Ψηφιακά δίδυμα και νέες τεχνολογίες

 • Εβδομάδα 1: Μάρτιος 11 – 14, 10:00 – 15:00
 • Εβδομάδα 2: Μάρτιος 19 – 21, 10:00 – 15:00
 • Εβδομάδα 3: Μάρτιος 26 – 28, 10:00 – 15:00
 • Εβδομάδα 4: Απρίλιος 1 – 4, 10:00 – 15:00

 

Εβδομάδα 5: Απρίλιος 2024 projects presentation (2-3 days)

 

Τοποθεσία: DNV, 3rd Floor Training Room

Trainers: DNV

Guest speakers: Arcadia, Navarone, W Marine

Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος: 

 • Για να λάβουν την πιστοποίηση από τον DNV, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις 70 ώρες hands-on εκπαίδευσης. Ο αριθμός απουσιών ορίζεται στο 10% των συνολικών ωρών εκπαίδευσης.

III. Αμειβόμενη Απασχόληση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αλλά και της εκπαίδευσης – ως περιγράφεται ανωτέρω, οι συμμετέχοντες/ουσες που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα στάδια αυτής θα μπορούν να πραγματοποιήσουν απευθείας συνεντεύξεις με τις Συμμετέχουσες Εταιρείες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς το Πρόγραμμα παραμένει αδιάλειπτα ενεργό, με τις Εταιρείες να επικαιροποιούν τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΔΕΝ συνεπάγεται την αντιστοίχιση εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσας με θέση αμειβόμενης απασχόλησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών πρώτων σταδίων του Προγράμματος δεν συνεπάγεται την εξασφάλιση συνέντευξης με συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης ούτε συνεπάγεται την ίδια την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η επίδειξη ενδιαφέροντος από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες, για την πραγματοποίηση συνέντευξης με εκπροσώπους των εν λόγω εταιρειών για την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχουσες εταιρείες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς ότι η Global Shapers ουδεμία ανάμειξη έχει στην τελική επιλογή για την κάλυψη θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης, η οποία τελική επιλογή παραμένει αποκλειστικά στην εκάστοτε συμμετέχουσα εταιρεία, για τις θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση στην τελευταία.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα δεχτεί πρόταση από μια συμμετέχουσα εταιρεία, πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρεία το αργότερο εντός μιας εβδομάδας, προκειμένου να ανακοινώσει εάν αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να επικοινωνήσουν σε κάθε περίπτωση με την ως άνω εταιρεία, είτε η απάντησή τους είναι θετική είτε αρνητική. Η απάντηση του/ης εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσας είναι δεσμευτική. Εάν ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τον αποβάλλει από το Πρόγραμμα. Ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα αποδέχεται ρητώς ότι η Global Shapers ουδεμία ευθύνη θα φέρει σχετικά εξ’ αυτού του λόγου και δηλώνει ότι δεν θα εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση έναντι της Global Shapers Athens Hub εξ’ αυτού του λόγου.

Οι συμμετέχοντες/ουσες ΔΕΝ επιτρέπεται να επικοινωνούν απευθείας με συμμετέχουσες εταιρείες, προκειμένου να επιδιώξουν την πραγματοποίηση συνέντευξης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών εταιρειών. Σε περίπτωση που προγραμματιστεί συνέντευξη και ο συμμετέχων / η συμμετέχουσα δεν μπορεί να παρευρεθεί σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη συμμετέχουσα εταιρεία, εγκαίρως.

Οι συμμετέχοντες/ουσες, που θα λάβουν πρόταση συνεργασίας από δύο ή περισσότερες συμμετέχουσες εταιρείες, θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι/ες την εταιρεία στην οποία θα απασχοληθούν. Η αποδοχή, όμως, της πρότασης μιας εταιρείας, συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της δυνατότητας αποδοχής προτάσεων από άλλες συμμετέχουσες εταιρείες. Αν ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα αποδεχτεί τις προτάσεις δύο (ή περισσότερων) συμμετεχουσών εταιρειών, τότε ο/η εν λόγω συμμετέχων/ουσα αποβάλλεται από το Πρόγραμμα κατά την αποκλειστική κρίση των υπευθύνων του Προγράμματος και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από έτερους συμμετέχοντες του Προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι σε περίπτωση που επιλεχθούν για πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης από συμμετέχουσα εταιρεία, η Global Shapers δεν συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών και της εν λόγω συμμετέχουσας εταιρείας, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση συναφθεί μεταξύ αυτών.

Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του/ης κάθε συμμετέχοντα/ουσας ορίζεται από τη συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία θα πραγματοποιήσει την απασχόλησή του. Η Global Shapers δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας. Η απασχόληση σε συμμετέχουσα εταιρεία συνεπάγεται την απασχόληση του επιτυχόντα/της επιτυχούσας, επί τη βάση οκτάωρης καθημερινής απασχόλησης για διάστημα πενθημέρου ή εξαημέρου.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αμείβονται για την εργασία που θα παρέχουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, κατ’ ελάχιστον, με το μικτό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€ 900), μηνιαίως. Σε περίπτωση που ο Νόμος, ΓΣΕΕ και ΣΕΕ προβλέπουν ελάχιστο κατώτατο μικτό μισθό άνω των εννιακοσίων ευρώ (€ 900), μηνιαίως, τότε η αμοιβή ορίζεται ίση με αυτό το ποσό.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς, ότι η συνέχιση της οποιασδήποτε μορφής σχέσης συνεργασίας μεταξύ του/ης εκάστοτε απασχολούμενου/ης στη συμμετέχουσα εταιρεία και της εν λόγω εταιρείας θα αποτελεί, αποκλειστικά και μόνο, απόφαση της ως άνω εταιρείας, η οποία και θα φέρει την ιδιότητα του εργοδότη, ενώ η Global Shapers ουδεμία ανάμειξη θα έχει σε αυτήν. Επίσης οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος δεν συνεπάγεται την εξασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης του συμμετέχοντα/ουσας στην συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία πραγματοποίησε την αμειβόμενη απασχόληση ή σε άλλη συμμετέχουσα εταιρεία.

Εφόσον η επαφή/επικοινωνία για την κάλυψη μιας θέσης έχει πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος και εν γένει μέσω του ReGeneration της Global Shapers απαγορεύεται στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να δηλώσουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, που προσφέρουν θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση, την επιθυμία τους να καταλάβουν τη θέση εκτός πλαισίου των ανωτέρω.

ΙV. Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς περιλαμβάνει την προσφορά ωρών εθελοντικής προσφοράς σε συνεργαζόμενους με το Πρόγραμμα οργανισμούς.

Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και Σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ. Η παροχή της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ θα παρέχεται από τους συμμετέχοντες σε ελεύθερη ώρα τους κι όχι σε ώρες εκπαίδευσης, ώρες εργασίας.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αποδέχονται, ρητώς, ότι η προσφορά των υπηρεσιών τους, εντός του πλαισίου του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς του Προγράμματος είναι εθελοντική. Δεν θα αιτηθούν ή/και θα λάβουν από την ΜΚΟ στην οποία θα παρέχουν, εθελοντικά, τις υπηρεσίες τους ή από έτερη ΜΚΟ ή/και από την Global Shapers ή/και από συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία πραγματοποιούν την απασχόλησή τους ή/και από τρίτο, οποιαδήποτε αμοιβή ή/και αντάλλαγμα σχετικά.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν ρητά ότι η Global Shapers, οι διευθύνοντες του Προγράμματος, καθώς κι οι χορηγοί/υποστηρικτές/χρηματοδότες αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, βλάβη, ζημία, υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ή διαφυγόν κέρδος προκληθεί σε αυτούς κατά τη διάρκεια ή/και επ’ αφορμή της παροχής της εθελοντικής εργασίας τους στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος κοινωνικής προσφοράς.

Η Global Shapers δεν συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ συμμετέχοντα και της ΜΚΟ, στην οποία θα προσφέρει, εθελοντικώς, τις υπηρεσίες του, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν συναφθεί μεταξύ αυτών.

 • Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Οποιαδήποτε εκπαιδευτική και επαγγελματική δραστηριότητα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή εφόσον ο/η συμμετέχων/ουσα έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τις προπτυχιακές σπουδές του ή αναμένεται η απόκτηση πτυχίου εντός τριμήνου και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Προγράμματος, της νόμιμης καθημερινής 8ωρης απασχόλησης ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

Οι επιτυχόντες/ουσες οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς την εκπαίδευση που παρέχει το Πρόγραμμα, τυχόν σεμιναρίων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, στην ΜΚΟ στην οποία θα κληθούν να συνδράμουν.

Ειδικότερα:

Α) Στην εκπαίδευση συμμετέχουν άπαντες οι υποψήφιοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα στάδια επιλογής. Στην περίπτωση που υποψήφιος/α απουσιάσει πλέον των δέκα (10) ωρών από την εκπαίδευση, χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας, σπουδαίος λόγος, τότε ενημερώνεται ότι αποβάλλεται από το Πρόγραμμα.

Β) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα δε μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαίδευση είναι υποχρεωμένος/η να ενημερώνει σχετικά εγγράφως το Πρόγραμμα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@regeneration.gr.

Οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς του ReGeneration, σύμφωνα με τη δομή και τις προδιαγραφές που ορίζει το τελευταίο. Σε περίπτωση αποχής ή ελλιπούς συμμετοχής του στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, θα εξετάζεται από το Πρόγραμμα αν ο/η συμμετέχων/η συμμετέχουσα θα συνεχίσει την πραγματοποίηση της εκπαίδευσής του και κατ’ επέκταση την συμμετοχή του/ης στο Πρόγραμμα εν γένει. Τυχόν αποβολή συμμετέχοντος/ουσας από το Πρόγραμμα λόγω αποχής του/της από δραστηριότητες παροχής κοινωνικής προσφοράς είναι στην απόλυτη κρίση του Προγράμματος. Ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα αποδέχεται ρητώς ότι το ReGeneration και η Global Shapers Athens Hub ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σχετικά εξ αυτού του λόγου, ούτε ο ίδιος/η ίδια διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι στο ReGeneration και τη Global Shapers Athens Hub εξ αυτού του λόγου.

Η πρόωρη διακοπή της παροχής εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος σε θέση αμειβόμενης απασχόλησης σε Συμμετέχουσα Εταιρεία από συμμετέχων/ουσα για οποιονδήποτε λόγο εκτός ανωτέρας βίας, σπουδαίου λόγου συνεπάγεται την αυτόματη αποβολή αυτού/ης και από το Πρόγραμμα συνολικά κατά την ελεύθερη κρίση του Προγράμματος. Εάν συμμετέχων/ουσα αποβληθεί από το Πρόγραμμα γι’αυτό το λόγο θα αποκλείεται γενικά από αυτό, ήτοι δε θα μπορεί να αιτηθεί εκ νέου τη συμμετοχή του/της σε αυτό.

Σχετικά με την αποβολή από το Πρόγραμμα αποφασίζουν αποκλειστικά οι Υπεύθυνοι του Προγράμματος. Οι αποφάσεις των υπευθύνων του Προγράμματος σχετικά με την αποβολή ενός συμμετέχοντος/ουσας ΔΕΝ υπόκεινται σε διαδικασία επανεξέτασης, ούτε γίνονται αποδεκτές σχετικές ενστάσεις. Κατά των αποφάσεων αυτών δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα/μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του. Ο/Η συμμετέχων/ουσα αποδέχεται ρητώς ότι το ReGeneration κι η Global Shapers Athens Hub, ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σχετικά εξ αυτού του λόγου,ούτε ο/η ίδιος/α διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι στο ReGeneration και τη Global Shapers Athens Hub εξ αυτού του λόγου.

Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από συμμετέχοντα/ουσα αποκατάσταση, αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, θετική και αποθετική, και ηθική βλάβη προκληθεί σε αυτήν και στο Πρόγραμμα εξαιτίας παράνομης συμπεριφοράς αυτού ή/και συμπεριφοράς του που παραβιάζει τους όρους συμμετοχής.

 • Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Global Shapers σέβεται και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και κατ’ επέκταση και εν προκειμένω η Global Shapers παρέχει τη διαβεβαίωση ότι έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης ώστε να εξασφαλίζει και να εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών, υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, προστατεύονται απολύτως και είναι άκρως ασφαλή.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Global Shapers έχει εκπονήσει και τηρεί με αυστηρότητα την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, σε συμμόρφωση πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κατωτέρω παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Global Shapers με ειδικές αναφορές στο Πρόγραμμα:

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Global Shapers Athens Hub, που εδρεύει στην Αθήνα (Αρ. ΓΕΜΗ 143248301000) [εφεξής η «Εταιρεία»] είναι διαχειρίστρια του διαδικτυακού τόπου www.regeneration.gr [εφεξής «ReGeneration website»] και δημιουργός και διοργανώτρια του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Προγράμματος ReGeneration. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που συλλέγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος ReGeneration.
 2. Νομική Βάση

Α. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  (εφεξής προσωπικά δεδομένα) των προσώπων που α) οικειοθελώς καταρτίζουν τον ατομικό τους λογαριασμό στο Πρόγραμμα ReGeneration [εφεξής ο «Ατομικός Λογαριασμός»] μέσω της web πλατφόρμας του διαδικτυακού τόπου www.regeneration.gr  [εφεξής η «Web Πλατφόρμα»] ή της σχετικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου του Προγράμματος ReGeneration [εφεξής το «Mobile Application») προκειμένου να εξετάσουν τη συμμετοχή τους ή να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα ενεργά προγράμματα του ReGeneration και β) αποδέχονται την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [εφεξής οι «Χρήστες»]. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών γίνεται με βάση τη συναίνεση την οποία αυτοί παρέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς κατά την κατάρτιση του Ατομικού Λογαριασμού τους στο Πρόγραμμα ReGeneration. 

Β. Επιπλέον, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  των Χρηστών που δηλώνουν συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα του ReGeneration και αποδέχονται τους όρους συμμετοχής του εκάστοτε αυτού προγράμματος [εφεξής οι «Υποψήφιοι»]. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων γίνεται με βάση τη συναίνεση την οποία αυτοί παρέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς κατά την υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητάς τους σε πρόγραμμα του ReGeneration. 

Ανάκληση της συναίνεσης του Χρήστη ή του Υποψηφίου μπορεί να δηλωθεί προς την Εταιρεία οποτεδήποτε και ελεύθερα με αποστολή σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@regeneration.gr . Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ανάκληση της συναίνεσης του Χρήστη ή Υποψηφίου ενεργεί μόνο για το μέλλον, συνεπάγεται την αυτόματη έκπτωσή του από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ReGeneration και τελεί ως προς τα ήδη συλλεγέντα δεδομένα υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6Α της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και Υποψηφίων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων τους και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων από εμάς.

 1. Νομικό Πλαίσιο. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών και Υποψηφίων του Προγράμματος ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV υπόκειται στους όρους του παρόντος, τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), καθώς και στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε
 1. Τα προσωπικά στοιχεία που οι Χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν κατά την κατάρτιση του ατομικού τους λογαριασμού στο ReGeneration μέσω της Web Πλατφόρμας ή του Mobile Application [εφεξής ο «Ατομικός Λογαριασμός»] και τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας από την Εταιρεία με τη ρητή συναίνεσή τους προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ReGeneration είναι τα παρακάτω: 

Δεδομένα ταυτότητας όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα και έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα των Χρηστών.

Δεδομένα επικοινωνίας όπως π.χ. ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεδομένα προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας όπως π.χ. στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση (απολυτήριο λυκείου, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ξένες γλώσσες και επίπεδο γνώσης αυτών, γνώση γλωσσών προγραμματισμού και χρήσης λογισμικών), στοιχεία σχετικά με απόκτηση δεξιοτήτων (κατοχή διπλώματος οδήγησης και είδος αυτού), στοιχεία πρακτικής άσκησης, στοιχεία εργασιακής εμπειρίας (επαγγελματικός τομέας, ειδικότητα, τρέχουσα εργασία κλπ), στοιχεία για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, στοιχεία σχετικά με εξωακαδημαϊκές ή/και εξωσχολικές δραστηριότητες, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, κάθε άλλη πληροφορία που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, τα οποία επιλέγετε οι ίδιοι να γνωστοποιήσετε. 

Δεδομένα προτιμήσεων ως προς την εργασιακή απασχόληση όπως π.χ. εάν ο Χρήστης αναζητά εργασία, εάν αναζητά απασχόληση πλήρη ή μερική, τον προτιμώμενο τομέα και τόπο απασχόλησης.

Ευαίσθητα δεδομένα τα οποία συναρτώνται άμεσα με την προσβασιμότητα και τη διευκόλυνση συμμετοχής του Χρήστη στο Πρόγραμμα ReGeneration ή / και σε συγκεκριμένο προσφερόμενο τμήμα εκπαίδευσης του Προγράμματος ReGeneration όπως π.χ. εάν ο Χρήστης αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή αν αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας. 

Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ορίζονται ως τα δεδομένα του προφίλ του Χρήστη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn και άλλες πληροφορίες που δημοσιοποιείτε με άλλον τρόπο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Επιπλέον, εφόσον ο Χρήστης έχει δημιουργήσει τον Ατομικό Λογαριασμό του, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα δεδομένα προφίλ όπως π.χ.  το όνομα χρήστη και ο κωδικός εισόδου στο λογαριασμό, τα προγράμματα του Regeneration για τα οποία ο Χρήστης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενημερωθεί ή να συμμετάσχει, τυχόν σχόλια ερωτήματα και απαντήσεις του Χρήστη προς τους εκπροσώπους του ReGeneration αναφορικά με τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα του ReGeneration ή σε εκδήλωση του ReGeneration.
 2. Μετά την υποβολή αίτησης του Χρήστη για συμμετοχή σε κάποιο ενεργό πρόγραμμα του ReGeneration και κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: 

Δεδομένα που αφορούν την πρόοδο συμμετοχής του Υποψηφίου στο πρόγραμμα, όπως π.χ. το επί μέρους στάδιο αξιολόγησης το οποίο έχει ολοκληρώσει, το αποτέλεσμα  συμμετοχής του σε τεστ δεξιοτήτων (Games Based Assessment) ή / και σε ατομική συνέντευξη (Live Assessment Center), την πρόοδο παρακολούθησης προγράμματος εξειδικευμένης εκπαίδευσης (απουσίες, επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης), στοιχεία για τη συμμετοχή του στο επιμέρους Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς του ReGeneration ή στο επιμέρους Πρόγραμμα Mentoring.

Δεδομένα επικοινωνίας, μάρκετινγκ και αξιολόγησης του ReGeneration και των επί μέρους προγραμμάτων του ή  / και συνεργατών του όπως π.χ. φωτογραφίες και βίντεο της συμμετοχής του Υποψηφίου σε συνέντευξη ή εκπαίδευση δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω βίντεο για σκοπό ενημερωτικής προώθησης του ReGeneration, ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τον Υποψήφιο για την αξιολόγηση συμμετοχής στο ReGeneration.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από τον Υποψήφιο η παροχή στοιχείων τραπεζικού του λογαριασμού για την αποκατάσταση από το ReGeneration, κατά την αποκλειστική κρίση του και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα ορίζει ρητά το εκάστοτε επί μέρους πρόγραμμα, εξόδων στα οποία έχει προβεί ο Υποψήφιος ένεκα της συμμετοχής του σε πρόγραμμα του ReGeneration.

 1. Κατά την επίσκεψη του Χρήστη στο ReGeneration Website  ή κατά τη χρήση της Web Πλατφόρμας ή του Mobile Application, μπορεί να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τεχνικού χαρακτήρα όπως π.χ. τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) από τις οποίες ο Χρήστης / Υποψήφιος έχει πρόσβαση στο ReGeneration Website  ή στη Web Πλατφόρμα ή στο Mobile Application, τα cookies, τα δεδομένα σύνδεσης του Χρήστη / Υποψηφίου (όπως η ώρα, η ημερομηνία και η διάρκεια), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και η έκδοση που χρησιμοποιεί ο Χρήστης / Υποψήφιος για να αποκτήσει πρόσβαση στο ReGeneration Website  ή στη Web Πλατφόρμα ή στο Mobile Application, οι ρυθμίσεις ζώνης ώρας της συσκευής και η τοποθεσία της συσκευής, οι τύποι προσθηκών (add-ons) του προγράμματος περιήγησης και οι εκδόσεις που χρησιμοποιεί o Χρήστης / Υποψήφιος, κλπ.

Η παροχή της συναίνεσης των Χρηστών / Υποψηφίων για τη χρήση από την Εταιρεία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία και απαραίτητη για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ReGeneration.

 1. Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς της για τους σκοπούς λειτουργίας, εκτέλεσης και ανάπτυξης του Προγράμματος ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό, και τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.regeneration.gr Ενδεικτικά, τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

για την επικοινωνία των εκπροσώπων του Προγράμματος με τους Χρήστες / Υποψηφίους, την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητές μας, για την εκτέλεση του Προγράμματος σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό, για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδεύσεις, για τη συμμετοχή τους – εφόσον επιλεγούν – στη λίστα υποψηφίων προς πρόσληψη από τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα εταιρείες, για τη βελτίωση του περιεχομένου και την ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου αλλά και του ίδιου του Προγράμματος, για σκοπούς προωθητικούς με απώτερο στόχο το Πρόγραμμα να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών / Υποψηφίων από την Εταιρεία δεν έχει σκοπό εμπορικής αξιοποίησης. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών ς δεδομένων από την Εταιρεία υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται.

 1. Διατήρηση των δεδομένων

Α. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων που είναι καταχωρισμένα στον Ατομικό Λογαριασμό του Χρήστη από τον ίδιο τον Χρήστη ή / και την Εταιρεία, διατηρούνται από την Εταιρεία:

 1. Για όσο χρόνο ο Χρήστης διατηρεί τον Ατομικό Λογαριασμό του ενεργό 
 1. Σε περίπτωση διαγραφής από το Χρήστη του Ατομικού του Λογαριασμού αυτού:
 • Έως και δύο (2) έτη από τη δημιουργία του Ατομικού Λογαριασμού από Χρήστη που δεν υπέβαλε ποτέ αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα του ReGeneration ή έως τη διαγραφή του Ατομικού Λογαριασμού, οποιοδήποτε εκ των δύο χρονικών σημείων επέλθει αργότερα.
 • Έως και τρία (3) έτη από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα του ReGeneration ή έως τη διαγραφή του Ατομικού Λογαριασμού, οποιοδήποτε εκ των δύο χρονικών σημείων επέλθει αργότερα.

Β. Τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αποστολή e-mail ενημερωτικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα διατηρούνται μέχρις ότου ο Χρήστης να απεγγραφεί από την αντίστοιχη λίστα παραληπτών (μέσω της επιλογής «unsubscribe») ή να ζητήσει την διαγραφή όλων των Προσωπικών του Δεδομένων από το ReGeneration.

Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν είναι αναγκαίο προκειμένου η Εταιρεία να προστατεύσει εύλογο έννομο συμφέρον της ή υπέρτερο έννομο αγαθό.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτός εάν απαιτείται κοινοποίηση δεδομένων στα πλαίσια κάποιας από τις εδώ περιγραφόμενες περιπτώσεις. 

 1. Γνωστοποίηση / διαβίβαση δεδομένων

Η Εταιρεία γνωστοποιεί / διαβιβάζει  προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, ή/και παρέχουν υπηρεσίες, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας και εκτέλεσης του Προγράμματος ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV. Η εκάστοτε γνωστοποίηση / διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τέτοια τρίτα πρόσωπα αφορά μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων που είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή εκ μέρους των τρίτων προσώπων των υπηρεσιών τους προς την Εταιρεία.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία κι εκτέλεση του Προγράμματος είναι αυτά που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος, αυτά που συνεργάζονται με την Εταιρεία για την εκτέλεση της διαδικασίας επιλογής του Προγράμματος (2ο στάδιο επιλογής Games Based Assessment & Assessors σε Live Assessment Center ), αυτά που παρέχουν υπηρεσίες PR στο Πρόγραμμα (οργάνωση εκδηλώσεων), αυτά που παρέχουν τις υποδομές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και Υποψηφίων του Προγράμματος μέσω της Web Πλατφόρμας και του Mobile Application, αυτά που παρέχουν ΙΤ & τεχνική υποστήριξη (σε επίπεδο software & hardware) στο Πρόγραμμα, host server, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης E-Mail server), αυτά που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες στην Εταιρεία κλπ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για την  λειτουργία και εκτέλεση του Προγράμματος ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV και στα πλαίσια αυτά επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πράττουν αυτό αποκλειστικά και μόνο κατ’ εντολή της Εταιρείας και στα πλαίσια που η Εταιρεία και η εφαρμοστέα νομοθεσία ορίζουν. Δεδομένα γνωστοποιούνται και στις Συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την αντιστοίχιση Υποψηφίου με θέση εργασίας, σύμφωνα με όσα οι Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα προβλέπουν και τους οποίους αποδέχονται ρητώς οι Χρήστες / Υποψήφιοι προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό. Αντίστοιχα δεδομένα γνωστοποιούνται και σε ΜΚΟ στις οποίες συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα πραγματοποιούν κοινωνική προσφορά στα πλαίσια του Προγράμματος σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής αυτού. H Eταιρεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται/γνωστοποιούνται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει/διαβιβάσει δεδομένα εάν αυτό επιτάσσεται από διατάξεις νόμου ή από εντολή αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας καθώς και την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς προς τους χρηματοδότες του Προγράμματος ή πιθανούς χρηματοδότες του Προγράμματος.

 1. Cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στο ReGeneration Website ή / και στο Mobile Application. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies βρίσκονται στην Πολιτική για τα Cookies του ReGeneration.
 1. Δικαιώματα των χρηστών

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία διατηρείτε μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR):

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά, για ποιο σκοπό και για πόσο χρόνο λαμβάνει χώρα η επεξεργασία..
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, ποια είναι αυτά, για ποιο σκοπό επεξεργάζονται, για πόσο χρόνο αποθηκεύονται και σε ποιους μπορεί να κοινοποιούνται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή μη επίκαιρων προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής (‘δικαίωμα στη λήθη’): Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κλπ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία επεξεργασία βασίζεται ή στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στο γεγονός ότι αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη εταιρεία χωρίς αντίρρηση από  την Εταιρεία στην οποία παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών (π.χ. διόρθωση, περιορισμό / διαγραφή αυτών κλπ.), μπορείτε να αποστείλετε E-Mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@regeneration.gr . Η Εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει εγγράφως εντός ενός (1) μήνα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.  Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η Global Shapers Athens Hub και  ο Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr μέσω της οποίας αυτοί/ες θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα κι ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Περαιτέρω αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή/και κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε είδους. Το ίδιο ισχύει και για τον server όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα. Οι συμμετέχοντες/ουσες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.regeneration.gr  αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.regeneration.gr  οι οποίοι/ες συμπληρώνουν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να μην προχωρήσουν σε χρήση αυτής ή/και σε υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εάν δεν συμφωνούν με αυτούς.

 • Τροποποίηση Όρων

Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της να τροποποιήσει το Πρόγραμμα, ανακαλέσει αυτό, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκειά του, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τροποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης, τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, ανακοινώνοντας το γεγονός αποστέλλοντας σχετικό ενημερωτικό E-Mail στους συμμετέχοντες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές η Global Shapers Athens Hub, και ο συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω ενέργεια οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Global Shapers Athens Hub, της Code.Hub και των λοιπών συμμετεχουσών Εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνoνται ότι είναι σύμφωνοι/ες με οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Συμμετοχής.

 • Εκχώρηση

Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Η Global Shapers Athens Hub δύναται να εκχωρεί τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των συμμετεχουσών.

 • Παραίτηση
 1. Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Global Shapers Athens Hub όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους, θα πρέπει να παρέχει η Global Shapers Athens Hub σχετική έγγραφη συναίνεση σε συμμετέχοντα/ουσα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.
 2. Σε περίπτωση που συμμετέχοντας/ουσα δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους συμμετοχής όμως η Global Shapers Athens Hub δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η Global Shapers Athens Hub λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δε θα νοείται ως παραίτηση της Global Shapers Athens Hub από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής.
 3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους όρους, αυτό δε συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από αυτούς.
 • Ακεραιότητα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

 • Εφαρμοστέο δίκαιο/ Δικαιοδοσία 

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV  θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί ή κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.