Όροι Χρήσης Site

Το Πρόγραμμα ReGeneration (εφεξής «το Πρόγραμμα») αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Global Shapers Athens Hub (εφεξής «Εταιρεία» ή «Global Shapers Athens Hub») με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αποκλειστική κυρία του ιστότοπου www.regeneration.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα») είναι η Α.Μ.Κ.Ε. Global Shapers Athens Hub.

H Global Shapers Athens Hub προσφέρει τη χρήση της ιστοσελίδας, www.regeneration.gr,  υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την πολιτική απορρήτου και να προβούν στη χρήση του site μόνον στην περίπτωση που τα αποδέχονται πλήρως.

Πνευματικά Δικαιώματα – Υλικό ReGeneration

Η ιστοσελίδα περιέχει Υλικό το οποίο ανήκει στην Global Shapers Athens Hub ή/και η Global Shapers Athens Hub έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση αυτού. Το Υλικό ReGeneration προστατεύεται από τη νομοθεσία σχετικά με διανοητική ιδιοκτησία, copyright, εμπορικά μυστικά και βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικά σήματα. Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του Υλικού ReGeneration και της ιστοσελίδας. Η επωνυμία ReGeneration  και το λογότυπο αποτελούν καταχωρημένο σήμα της Global Shapers Athens Hub και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers Athens Hub. Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα του ReGeneration εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν tradedress του ReGeneration και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers Athens Hub. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει Υλικό ReGeneration ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) Υλικού ReGeneration χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers Athens Hub απαγορεύεται.

Πνευματικά Δικαιώματα-Υλικό Χρήστη

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι α) τους ανήκει το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα β) ότι το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει ή/και καταχράται δικαιώματα τρίτων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, δικαιωμάτων επί σημάτων, δικαιωμάτων διαφήμισης, απορρήτου γ) θα καταβάλλουν οιοδήποτε ποσό δικαιωμάτων εις ολόκληρον που θα οφείλεται εξαιτίας του Υλικού που θα έχουν υποβάλλει στην ιστοσελίδα και δ) δύνανται να συμβληθούν υπό τους παρόντες όρους.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι η ιστοσελίδα ReGeneration δεν αποτελεί υπηρεσία back up κι ότι δεν θα επαφίονται σε αυτήν για το σκοπό της αποθήκευσης ή/και backup του Υλικού που θα επιλέξουν να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να τηρείτε το δικό σας αρχείο του Υλικού που θα υποβάλλεται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει με οιοδήποτε τρόπο ευθύνη για την απώλεια οιουδήποτε Υλικού για οποιοδήποτε λόγο, της διακοπής ή καταστροφής της ιστοσελίδας ή της βλάβης του server ή της διακοπής των τηλεπικοινωνιών ρητώς συμπεριλαμβανομένων.

Κανόνες Δεοντολογίας

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία, το Πρόγραμμα, η διοίκηση κι οι συνεργάτες αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά. Η Εταιρεία δύναται να ελέγχει το Υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα ΔΕΝ είναι όμως υποχρεωμένη να το πράττει. Η Εταιρεία ΔΕΝ εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, νομιμότητα και ποιότητα του  Υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα από τους χρήστες. Η Εταιρεία ΔΕΝ υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη υφίσταται σε οποιοδήποτε Υλικό ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή/και απώλεια προκύψει από ή σε σχέση με το Υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα οι χρήστες.

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς και διεθνείς.

Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα:

 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείρον συναισθήματα μίσους.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού με σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam).
 • Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπo.
 • Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι χρήστες σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, διαφήμισης, διαγωνισμών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων από την ιστοσελίδα.
 • Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση, παρενόχληση χρήστη.
 • Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα www.regeneration.gr ή/και την Εταιρεία ή/και το Πρόγραμμα.
 • Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα ή αλγόριθμου ή οιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.
 • Απαγορεύεται η συλλογή Υλικού από την ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων μέσων.
 • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από την Εταιρεία.
 • Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που παρεμποδίζει την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή/και της Εταιρείας ή/και του Προγράμματος ή/και των συνεργατών αυτής.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει Υλικό, Υλικό Χρηστών ρητώς συμπεριλαμβανομένου, κατά την αποκλειστική της κρίση, χωρίς πρότερη ειδοποίηση κι αιτιολογία, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτής νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη από την ιστοσελίδα.

Ανεπίκλητη Επικοινωνία

Η Global Shapers Athens Hub και η ικανότατη ομάδα στελεχών και συνεργατών της στοχεύουν στην βελτιστοποίηση του Προγράμματος ReGeneration κι εργάζονται καθημερινώς προς το σκοπό αυτό. Υφίσταται η πιθανότητα να επεξεργαζόμαστε ιδέα ομοιάζουσα ή παρόμοια με αυτή χρήστη. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται ανεπίκλητο Υλικό οποιουδήποτε είδους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την μετάδοση τέτοιου Υλικού οποιουδήποτε είδους. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην αποδέχεται ή εξετάζει Υλικό οποιουδήποτε είδους, ιδέες, πληροφορίες κι οποιοεσδήποτε προτάσεις με την εξαίρεση αυτών που έχει συγκεκριμένα αιτηθεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω πρακτική της Εταιρείας επιλέξετε να μας αποστείλετε Υλικό, ιδέες, προτάσεις κι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία είναι ελεύθερη, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να φέρει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση απέναντί σας, να χρησιμοποιεί αυτό το Υλικό για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχεται συνεπώς στην Εταιρεία σχετικά μη – ανακλητή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, με δυνατότητα παροχής υποαδειοδότησης από την Εταιρεία, ελεύθερα μεταβιβαστή άδεια.

COOKIES

H Global Shapers Athens Hub χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.regeneration.gr . Τα cookies είναι αρχείο που περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης. Τα cookies δε μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να παράσχουν πρόσβαση στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

Ειδικότερα,χρησιμοποιούνται cookies που μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το τι επισκέφτηκαν, το χρόνο που ξόδεψαν καθώς και τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, όπως για παράδειγμα μηνύματα λάθους . Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που καταγράφονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες και όλα τα δεδομένα συλλέγονται & συγκεντρώνονται ανώνυμα.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε σύνδεση με το περιεχόμενο μας και σε διαφημίσεις που εμφανίζονται σε τρίτα sites και online υπηρεσίες ώστε να αναγνωρίσουμε ότι έχετε δει ή έχετε αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενό μας ή με διαφημίσεις μας.Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies και τις πληροφορίες που θα συλλεγούν μέσω αυτών για να περιορίσουμε τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται σε εσάς τυχόν διαφήμισή μας.Kι αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα.

Η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα ReGeneration δε δύναται να εξακριβώσει την ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Τρίτοι (Facebook, Google) χρησιμοποιούν cookies που μπορούν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες καθώς και το γεγονός της εισόδου τους στον ιστότοπο regeneration.gr. Facebook & Google δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα cookies και τα στοιχεία που συλλέγουν μέσω αυτών για την προβολή στους εν λόγω χρήστες διαφημίσεων και υλικού του ReGeneration ή να εμφανίσουν στα analytics της σελίδας regeneration.gr την ανάλυση των επισκέψεων των χρηστών στην ιστοσελίδα ή να εμφανίσουν στους χρήστες όταν βρίσκονται σε περιβάλλον εκτός της ιστοσελίδας regeneration.gr περιεχόμενο/διαφημίσεις που άπτεται των ενδιαφερόντων τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέσω cookies για τις σελίδες που επιλέγουν να επισκέπτονται (πχ regeneration.gr).

O χρήστης μπορεί να επιλέξει να απενεργοποιήσει /αναστείλει ή να ενεργοποιήσει τη λειτουργία των cookies , ολικά ή μερικά τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα ανάλογα με το είδος browser που χρησιμοποιείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους με οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies:

Microsoft Windows Explorer

https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn\\\\\\\_cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

Apple Safari

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en\\\\\\\_US&locale=en\\\\\\\_US

Εάν χρήστης επιλέξει να απορρίψει /απενεργοποιήσει τη χρήση όλων ή των αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας cookies τότε ενδέχεται να επηρεαστεί η αποδοσή της ιστοσελίδας καθώς και να περιοριστεί η πρόσβαση του χρήστη αυτού στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας . Αντίστοιχα αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και στη λειτουργία άλλων ιστοσελίδων συνδεδεμένων με την παρούσα ή μη.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies που έχουν αποθηκευτεί στον εξοπλισμό του.Παρ’όλα αυτά η διαγραφή αυτών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία /απόδοση της ιστοσελίδας ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων/εφαρμογών συνδεδεμένων με την παρούσα ή μη.

Ζητείται από κάθε χρήστη κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ,αποδεχόμενος /η την παρούσα πολιτική ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση cookies από μέρους της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Υπερσύνδεσμοι

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στην ιστοσελίδα υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοσελίδες, εφαρμογές κτλ των οποίων τη διαχείριση ή εμπορική εκμετάλλευση έχουν τρίτα μέρη τα οποία δε συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Παρέχοντας υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν ή ότι συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές κλπ εκτός έαν ρητώς ορισθεί διαφορετικά από την ίδια την Εταιρεία.

Σημειώστε ότι όταν επιλέξετε ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα,ως χρήστης θα υπόκειστε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ,της εφαρμογής κλπ που θα επισκεφθείτε.

Πρέπει να λάβετε την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο οποιουδήποτε είδους και μορφής από μια ιστοσελίδα, εφαρμογή τρίτο μέρος προς την ιστοσελίδα ReGeneration.gr. Υπόκειται αποκλειστικά στην Εταιρεία να σας παρέχει αυτή την έγκριση ή όχι.

Η Εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση επιλέξετε να εισέλθετε με το τρίτο μέρος που αντιστοιχεί στον υπερσύνδεσμο.

Η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το Υλικό οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ιστοτόπου, εφαρμογής κτλ που συνδέεται εξωτερικά με την ιστοσελίδα www.regeneration.gr  Χρησιμοποιείτε ή επιλέγετε τους υπερσυνδέσμους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη κι η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν σε εσάς από τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του υπερσυνδέσμου.

Περιορισμός Ευθύνης

Η  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REGENERATION ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΝΟΟΥΜΕΝΕΣ,ΤΩΝ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ,ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ, ΕΓΓΥΟΝΤΑΙ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, Ή ΟΤΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Ο SERVER ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ , ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Ή ΕΞ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REGENERATION.

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ,ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΘΑ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΟΛΟ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ SERVER, ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (1) ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (2) ΤΟ ΥΛΙΚΟ REGENERATION, (3)ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, (4) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (5) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,ΒΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (7) ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (8) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ:

ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ: ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ.

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ONLINE Ή OFFLINE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΚΑΙ / Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Παραίτηση

Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Global Shapers Athens Hub όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, θα πρέπει να παρέχει η Global Shapers Athens Hub σχετική έγγραφη συναίνεση σε χρήστη δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Σε περίπτωση που χρήστης δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης όμως η Global Shapers Athens Hub δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η Global Shapers Athens Hub λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση της Global Shapers Athens Hub από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους χρήστες.

Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από τους εν λόγω όρους.

Ακεραιότητα

Οι παρόντες όροι χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ χρήστη και Global Shapers Athens Hub σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία μεταξύ αυτού και της Global Shapers Athens Hub.

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης,οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

Τροποποίηση της ιστοσελίδας

Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει τη λειτουργία ή/και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αυτής ή Υλικό που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα όπως  ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, κατά την αποκλειστική της κρίση. Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Η Global Shapers Athens Hub δύναται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που χρήστης δε συμφωνεί με επικαιροποιημένη εκδοχή όρων οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Εκχώρηση

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Η Global Shapers Athens Hub δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των χρηστών.

Αποζημίωση

Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν,απαλλάσσουν και κατόπιν αιτήματος της Global Shapers Athens Hub υπερασπίζονται αυτήν, το Πρόγραμμα, τους εκπροσώπους της, τη διοίκηση αυτής και τους συνεργάτες της από και κατά οιασδήποτε ζημίας, βλάβης, απώλειας, ευθύνης, αγωγές και έξοδα, δικαστικών εξόδων και εύλογων εξόδων νομικού συμβούλου ρητώς συμπεριλαμβανομένων, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με α) το Υλικό χρηστών ή την πρόσβαση χρηστών και τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας, β) την παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τους χρήστες, γ) την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα, διαταγές κυβερνητικής αρχής, καταστατικών διατάξεων, κανόνων από τους χρήστες, δ) η παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από τους χρήστες, ε) οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στην οποία θα προβούν χρήστες. Οι Χρήστες συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως στην έκταση που θα τους ζητηθεί από την Global Shapers Athens Hub σχετικά με την υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα συμβιβαστούν σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers Athens Hub. H Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οιουδήποτε θέματος, σχετικά με το οποίο οι χρήστες είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι αυτής. H Global Shapers Hub διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν είναι καθ’οιονδήποτε τρόπο υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή/και να παρεμβαίνει ή/και να αναμιγνύεται σε διαφορές που θα ανακύψουν μεταξύ χρηστών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Εφαρμοστέο Δίκαιο σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και σε σχέση με διαφορές που ανακύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως αυτό συμπληρώνεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι μέρος η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Μετάφραση

Οι παρόντες όροι χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, συντάχθηκαν αρχικά στην Ελληνική γλώσσα. Η Global Shapers Athens Hub δύναται αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει μετάφραση της ελληνικής εκδοχής των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου συμπεριλαμβανομένης, σε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση που παρασχεθεί μετάφραση σε άλλη γλώσσα συμφωνείτε ρητώς ότι αυτή η μετάφραση σας παρέχεται καθαρά προς διευκόλυνσή σας. Η σχέση σας με την Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα διέπεται από την ελληνική εκδοχή των κειμένων αυτών και σε περίπτωση και στην έκταση που μια μεταφρασμένη εκδοχή των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου συμπεριλαμβανομένης, συγκρούεται/αντιφάσκει με διίσταται από την ελληνική εκδοχή, τότε θα υπερισχύει η ελληνική εκδοχή του κειμένου.