Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Global Shapers Athens Hub, που εδρεύει στην Αθήνα (Αρ. ΓΕΜΗ 143248301000) [εφεξής η «Εταιρεία»] είναι διαχειρίστρια του διαδικτυακού τόπου www.regeneration.gr [εφεξής «ReGeneration website»] και δημιουργός και διοργανώτρια του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Προγράμματος ReGeneration. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος ReGeneration.
 2. Νομική Βάση.

Α. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  (εφεξής προσωπικά δεδομένα) των προσώπων που α) οικειοθελώς καταρτίζουν τον ατομικό τους λογαριασμό στο Πρόγραμμα ReGeneration [εφεξής ο «Ατομικός Λογαριασμός»] μέσω της web πλατφόρμας του διαδικτυακού τόπου www.regeneration.gr  [εφεξής η «Web Πλατφόρμα»] ή της σχετικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου του Προγράμματος ReGeneration [εφεξής το «Mobile Application») προκειμένου να εξετάσουν τη συμμετοχή τους ή να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα ενεργά προγράμματα του ReGeneration και β) αποδέχονται την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [εφεξής οι «Χρήστες»]. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών γίνεται με βάση τη συναίνεση την οποία αυτοί παρέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς κατά την κατάρτιση του Ατομικού Λογαριασμού τους στο Πρόγραμμα ReGeneration.

Β. Επιπλέον, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  των Χρηστών που δηλώνουν συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα του ReGeneration και αποδέχονται τους όρους συμμετοχής του εκάστοτε αυτού προγράμματος [εφεξής οι «Υποψήφιοι»]. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων γίνεται με βάση τη συναίνεση την οποία αυτοί παρέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς κατά την υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητάς τους σε πρόγραμμα του ReGeneration.

Ανάκληση της συναίνεσης του Χρήστη ή του Υποψηφίου μπορεί να δηλωθεί προς την Εταιρεία οποτεδήποτε και ελεύθερα με αποστολή σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@regeneration.gr . Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ανάκληση της συναίνεσης του Χρήστη ή Υποψηφίου ενεργεί μόνο για το μέλλον, συνεπάγεται την αυτόματη έκπτωσή του από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ReGeneration και τελεί ως προς τα ήδη συλλεγέντα δεδομένα υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6Α της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και Υποψηφίων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων τους και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων από εμάς.

 1. Νομικό Πλαίσιο. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών και Υποψηφίων του Προγράμματος ReGeneration υπόκειται στους όρους του παρόντος, τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), καθώς και στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε.
  1. Τα προσωπικά στοιχεία που οι Χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν κατά την κατάρτιση του ατομικού τους λογαριασμού στο ReGeneration μέσω της Web Πλατφόρμας ή του Mobile Application [εφεξής ο «Ατομικός Λογαριασμός»] και τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας από την Εταιρεία με τη ρητή συναίνεσή τους προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ReGeneration είναι τα παρακάτω:

Δεδομένα ταυτότητας όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα και έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα των Χρηστών.

Δεδομένα επικοινωνίας όπως π.χ. ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεδομένα προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας όπως π.χ. στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση (απολυτήριο λυκείου, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ξένες γλώσσες και επίπεδο γνώσης αυτών, γνώση γλωσσών προγραμματισμού και χρήσης λογισμικών), στοιχεία σχετικά με απόκτηση δεξιοτήτων (κατοχή διπλώματος οδήγησης και είδος αυτού), στοιχεία πρακτικής άσκησης, στοιχεία εργασιακής εμπειρίας (επαγγελματικός τομέας, ειδικότητα, τρέχουσα εργασία κλπ), στοιχεία για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, στοιχεία σχετικά με εξωακαδημαϊκές ή/και εξωσχολικές δραστηριότητες, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, κάθε άλλη πληροφορία που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, τα οποία επιλέγετε οι ίδιοι να γνωστοποιήσετε.

Δεδομένα προτιμήσεων ως προς την εργασιακή απασχόληση όπως π.χ. εάν ο Χρήστης αναζητά εργασία, εάν αναζητά απασχόληση πλήρη ή μερική, τον προτιμώμενο τομέα και τόπο απασχόλησης.

Ευαίσθητα δεδομένα τα οποία συναρτώνται άμεσα με την προσβασιμότητα και τη διευκόλυνση συμμετοχής του Χρήστη στο Πρόγραμμα ReGeneration ή / και σε συγκεκριμένο προσφερόμενο τμήμα εκπαίδευσης του Προγράμματος ReGeneration όπως π.χ. εάν ο Χρήστης αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή αν αντιμετωπίζει κάποιο είδος αναπηρίας.

Δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ορίζονται ως τα δεδομένα του προφίλ του Χρήστη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn και άλλες πληροφορίες που δημοσιοποιείτε με άλλον τρόπο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Επιπλέον, εφόσον ο Χρήστης έχει δημιουργήσει τον Ατομικό Λογαριασμό του, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα δεδομένα προφίλ όπως π.χ. το όνομα χρήστη και ο κωδικός εισόδου στο λογαριασμό, τα προγράμματα του Regeneration για τα οποία ο Χρήστης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενημερωθεί ή να συμμετάσχει, τυχόν σχόλια ερωτήματα και απαντήσεις του Χρήστη προς τους εκπροσώπους του ReGeneration αναφορικά με τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα του ReGeneration ή σε εκδήλωση του ReGeneration.
 2. Μετά την υποβολή αίτησης του Χρήστη για συμμετοχή σε κάποιο ενεργό πρόγραμμα του ReGeneration και κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

Δεδομένα που αφορούν την πρόοδο συμμετοχής του Υποψηφίου στο πρόγραμμα, όπως π.χ. το επί μέρους στάδιο αξιολόγησης το οποίο έχει ολοκληρώσει, το αποτέλεσμα  συμμετοχής του σε τεστ δεξιοτήτων (Games Based Assessment) ή / και σε ατομική συνέντευξη (Live Assessment Center), την πρόοδο παρακολούθησης προγράμματος εξειδικευμένης εκπαίδευσης (απουσίες, επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης), στοιχεία για τη συμμετοχή του στο επιμέρους Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς του ReGeneration ή στο επιμέρους Πρόγραμμα Mentoring.

Δεδομένα επικοινωνίας, μάρκετινγκ και αξιολόγησης του ReGeneration και των επί μέρους προγραμμάτων του ή  / και συνεργατών του όπως π.χ. φωτογραφίες και βίντεο της συμμετοχής του Υποψηφίου σε συνέντευξη ή εκπαίδευση δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω βίντεο για σκοπό ενημερωτικής προώθησης του ReGeneration, ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τον Υποψήφιο για την αξιολόγηση συμμετοχής στο ReGeneration.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από τον Υποψήφιο η παροχή στοιχείων τραπεζικού του λογαριασμού για την αποκατάσταση από το ReGeneration, κατά την αποκλειστική κρίση του και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα ορίζει ρητά το εκάστοτε επί μέρους πρόγραμμα, εξόδων στα οποία έχει προβεί ο Υποψήφιος ένεκα της συμμετοχής του σε πρόγραμμα του ReGeneration.

 1. D. Κατά την επίσκεψη του Χρήστη στο ReGeneration Website ή κατά τη χρήση της Web Πλατφόρμας ή του Mobile Application, μπορεί να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τεχνικού χαρακτήρα όπως π.χ. τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) από τις οποίες ο Χρήστης / Υποψήφιος έχει πρόσβαση στο ReGeneration Website ή στη Web Πλατφόρμα ή στο Mobile Application, τα cookies, τα δεδομένα σύνδεσης του Χρήστη / Υποψηφίου (όπως η ώρα, η ημερομηνία και η διάρκεια), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και η έκδοση που χρησιμοποιεί ο Χρήστης / Υποψήφιος για να αποκτήσει πρόσβαση στο ReGeneration Website  ή στη Web Πλατφόρμα ή στο Mobile Application, οι ρυθμίσεις ζώνης ώρας της συσκευής και η τοποθεσία της συσκευής, οι τύποι προσθηκών (add-ons) του προγράμματος περιήγησης και οι εκδόσεις που χρησιμοποιεί o Χρήστης / Υποψήφιος, κλπ.

Η παροχή της συναίνεσης των Χρηστών / Υποψηφίων για τη χρήση από την Εταιρεία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία και απαραίτητη για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ReGeneration.

 1. Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς της για τους σκοπούς λειτουργίας, εκτέλεσης και ανάπτυξης του Προγράμματος ReGeneration, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό, και τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.regeneration.gr Ενδεικτικά, τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

για την επικοινωνία των εκπροσώπων του Προγράμματος με τους Χρήστες / Υποψηφίους, την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητές μας, για την εκτέλεση του Προγράμματος σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό, για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδεύσεις, για τη συμμετοχή τους – εφόσον επιλεγούν – στη λίστα υποψηφίων προς πρόσληψη από τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα εταιρείες, για τη βελτίωση του περιεχομένου και την ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου αλλά και του ίδιου του Προγράμματος, για σκοπούς προωθητικούς με απώτερο στόχο το Πρόγραμμα να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών / Υποψηφίων από την Εταιρεία δεν έχει σκοπό εμπορικής αξιοποίησης. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών ς δεδομένων από την Εταιρεία υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται.

 1. Διατήρηση των δεδομένων.

Α. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων που είναι καταχωρισμένα στον Ατομικό Λογαριασμό του Χρήστη από τον ίδιο τον Χρήστη ή / και την Εταιρεία, διατηρούνται από την Εταιρεία:

 1. Για όσο χρόνο ο Χρήστης διατηρεί τον Ατομικό Λογαριασμό του ενεργό
 2. Σε περίπτωση διαγραφής από το Χρήστη του Ατομικού του Λογαριασμού αυτού:
  • Έως και δύο (2) έτη από τη δημιουργία του Ατομικού Λογαριασμού από Χρήστη που δεν υπέβαλε ποτέ αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα του ReGeneration ή έως τη διαγραφή του Ατομικού Λογαριασμού, οποιοδήποτε εκ των δύο χρονικών σημείων επέλθει αργότερα.
  • Έως και τρία (3) έτη από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα του ReGeneration ή έως τη διαγραφή του Ατομικού Λογαριασμού, οποιοδήποτε εκ των δύο χρονικών σημείων επέλθει αργότερα.

Β. Τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αποστολή e-mail ενημερωτικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα διατηρούνται μέχρις ότου ο Χρήστης να απεγγραφεί από την αντίστοιχη λίστα παραληπτών (μέσω της επιλογής «unsubscribe») ή να ζητήσει την διαγραφή όλων των Προσωπικών του Δεδομένων από το ReGeneration.

Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν είναι αναγκαίο προκειμένου η Εταιρεία να προστατεύσει εύλογο έννομο συμφέρον της ή υπέρτερο έννομο αγαθό.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτός εάν απαιτείται κοινοποίηση δεδομένων στα πλαίσια κάποιας από τις εδώ περιγραφόμενες περιπτώσεις.

 1. Γνωστοποίηση / διαβίβαση δεδομένων. Η Εταιρεία γνωστοποιεί / διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, ή/και παρέχουν υπηρεσίες, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς λειτουργίας και εκτέλεσης του Προγράμματος ReGeneration. Η εκάστοτε γνωστοποίηση / διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τέτοια τρίτα πρόσωπα αφορά μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών / Υποψηφίων που είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή εκ μέρους των τρίτων προσώπων των υπηρεσιών τους προς την Εταιρεία.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία κι εκτέλεση του Προγράμματος είναι αυτά που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος, αυτά που συνεργάζονται με την Εταιρεία για την εκτέλεση της διαδικασίας επιλογής του Προγράμματος (2ο στάδιο επιλογής Games Based Assessment & Assessors σε Live Assessment Center ), αυτά που παρέχουν υπηρεσίες PR στο Πρόγραμμα (οργάνωση εκδηλώσεων), αυτά που παρέχουν τις υποδομές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και Υποψηφίων του Προγράμματος μέσω της Web Πλατφόρμας και του Mobile Application, αυτά που παρέχουν ΙΤ & τεχνική υποστήριξη (σε επίπεδο software & hardware) στο Πρόγραμμα, host server, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης E-Mail server), αυτά που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες στην Εταιρεία κλπ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για την  λειτουργία και εκτέλεση του Προγράμματος ReGeneration και στα πλαίσια αυτά επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πράττουν αυτό αποκλειστικά και μόνο κατ’ εντολή της Εταιρείας και στα πλαίσια που η Εταιρεία και η εφαρμοστέα νομοθεσία ορίζουν. Δεδομένα γνωστοποιούνται και στις Συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την αντιστοίχιση Υποψηφίου με θέση εργασίας, σύμφωνα με όσα οι Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα προβλέπουν και τους οποίους αποδέχονται ρητώς οι Χρήστες / Υποψήφιοι προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό. Αντίστοιχα δεδομένα γνωστοποιούνται και σε ΜΚΟ στις οποίες συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα πραγματοποιούν κοινωνική προσφορά στα πλαίσια του Προγράμματος σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής αυτού. H Eταιρεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται/γνωστοποιούνται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει/διαβιβάσει δεδομένα εάν αυτό επιτάσσεται από διατάξεις νόμου ή από εντολή αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας καθώς και την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς προς τους χρηματοδότες του Προγράμματος ή πιθανούς χρηματοδότες του Προγράμματος.
 2. Cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στο ReGeneration Website ή / και στο Mobile Application. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies βρίσκονται στην Πολιτική για τα Cookies του ReGeneration.
 3. Δικαιώματα των χρηστών. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία διατηρείτε μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR):
 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά, για ποιον σκοπό και για πόσο χρόνο λαμβάνει χώρα η επεξεργασία..
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, ποια είναι αυτά, για ποιον σκοπό επεξεργάζονται, για πόσο χρόνο αποθηκεύονται και σε ποιους μπορεί να κοινοποιούνται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή μη επίκαιρων προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής (‘δικαίωμα στη λήθη’): Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κλπ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Είναι το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία επεξεργασία βασίζεται ή στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στο γεγονός ότι αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Είναι το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη εταιρεία χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία στην οποία παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών (π.χ. διόρθωση, περιορισμό / διαγραφή αυτών κλπ.), μπορείτε να αποστείλετε EMail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@regeneration.gr . Η Εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει εγγράφως εντός ενός (1) μήνα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.  Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.