Όροι και προϋποθέσεις εταιρειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ HIRING PARTNERS

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις απευθύνονται στις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ReGeneration ως υποψήφιες εργοδότριες / hiring partners (εφεξής: οι «Συμμετέχουσες Εταιρείες») των υποψηφίων που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα στάδια του Προγράμματος ReGeneration και ρυθμίζουν τη σχέση τους με τη διοργανώτρια του Προγράμματος ReGeneration  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Global Shapers Athens Hub. Η ρητή αποδοχή των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων από κάθε Συμμετέχουσα Εταιρεία είναι απαραίτητη και αναγκαία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η Συμμετέχουσα Εταιρεία συμφωνεί στα ακόλουθα:

Ι. Επιλογή υποψηφίων

 1. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία αποκτά πρόσβαση στη βάση δεδομένων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής του Προγράμματος ReGeneration ή ReGeneration Academy (εφεξής : το «Πρόγραμμα»), όπως αυτή περιγράφεται στους εκάστοτε Όρους Συμμετοχής αυτών και επιγραμματικά περιλαμβάνει διαλογή βιογραφικών, Games-based assessment, συνεντεύξεις.
 2. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία θα έχει δικαίωμα, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που θα της γνωστοποιεί το Πρόγραμμα, να πραγματοποιήσει όποιον αριθμό συνεντεύξεων επιθυμεί προκειμένου να επιλέξει τον/τους υποψήφιο/ους που κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. Η τελική επιλογή για τα άτομα που προσλαμβάνει η Συμμετέχουσα Εταιρεία ανήκει αποκλειστικά σε αυτή.

ΙΙ. Πρόσληψη και απασχόληση υποψηφίων.

 1. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία που θα αποφασίσει να προσλάβει υποψήφιο νέο εργαζόμενο από τη βάση δεδομένων του Προγράμματoς ReGeneration, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, με καταβολή μηνιαίου μικτού μισθού ποσού τουλάχιστον οκτακοσίων Ευρώ (€ 800) και συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιακής απασχόλησης, το οποίο θα έχει καθοριστεί πριν την έναρξη της απασχόλησης. Σε περίπτωση που ΓΣΕΕ, ΣΕΕ, Νόμος προβλέπει για ανώτερο κατώτατο μισθό για τη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης,  θα πρέπει να καταβάλλεται αυτός.

Πρόωρη (δηλ. προ της συμπλήρωσης του εξαμήνου) λύση της σχέσης εργασίας είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας και θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο του Προγράμματος.

2.Mέρος της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων θα έχει πραγματοποιηθεί προ της έναρξης της απασχόλησής τους στη Συμμετέχουσα Εταιρεία. Το υπόλοιπο μέρος της εκπαίδευσης αυτών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους και η Συμμετέχουσα Εταιρεία οφείλει να  διευκολύνει να λαμβάνουν μέρος σε αυτό οι συμμετέχοντες που απασχολεί.

 1. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία είναι η αποκλειστική εργοδότης των συμμετεχόντων, επιλεγέντων από αυτή προς απασχόληση και φέρει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που ο Νόμος ορίζει. Η ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub και οι ιθύνοντες του Προγράμματος ουδεμία ευθύνη φέρoυν για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, τυχόν προκληθεί στη Συμμετέχουσα Εταιρεία, στο προσωπικό, σε συνεργάτες αυτής ή σε τρίτους από ενέργεια ή παράλειψη συμμετέχοντα, επιλεγέντος να απασχοληθεί σε αυτή, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. 

III. Επικοινωνία / Δημοσιότητα

 1. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία παρέχει, δια των παρόντων Όρων, στην ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub την άδεια να δημοσιεύει τη συμμετοχή της Συμμετέχουσας Εταιρείας στο εν λόγω Πρόγραμμα, σε όλα τα Μέσα (ΜΜΕ – τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο-, μέσα κοινωνικής δικτύωσης – facebook, twitter, Linkedin, youtube, κλπ), να αναρτά αυτήν στις επίσημες ιστοσελίδες που διατηρεί και ειδικότερα στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr , να επικοινωνεί αυτή σε τρίτους (π.χ. άλλες Εταιρείες ή /και Οργανισμούς) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό η Συμμετέχουσα Εταιρεία παραχωρεί στην ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub, άνευ ανταλλάγματος, μη αποκλειστική χρήση της επωνυμίας, του λογότυπου, διακριτικού σήματος αυτής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, επικοινωνεί σε τρίτους, αναρτά στο διαδίκτυο ως ανωτέρω τη συμμετοχή αυτής στο Πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό η Global Shapers Athens Hub παραχωρεί στη Συμμετέχουσα Εταιρεία, άνευ ανταλλάγματος, μια μη αποκλειστική χρήση της επωνυμίας, του λογότυπου, διακριτικού σήματος του Προγράμματος ReGeneration. Χρονικό σημείο εκκίνησης της άδειας χρήσης αποτελεί η ημερομηνία πρόσληψης συμμετέχοντα – υποψηφίου προς πρόσληψη. Η άδεια χρήσης των επωνυμιών, διακριτικών σημάτων, λογοτύπων ισχύει έως τη λήξη δια οιουδήποτε τρόπου της συμμετοχής της Συμμετέχουσας Εταιρείας στο Πρόγραμμα. Μετά το πέρας της συμμετοχής της Συμμετέχουσας Εταιρείας στο Πρόγραμμα, η ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί, δια όλων των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων, τη συμμετοχή της Συμμετέχουσας Εταιρείας στο Πρόγραμμα για το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε καθώς και σε τυχόν συγκεντρωτική ιστορική αναφορά Συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα Εταιρειών. Η σχετική αναφορά στις Συμμετέχουσες Εταιρείες  μπορεί να γίνεται ανά κύκλο ή/και έτος αλλά και συγκεντρωτικά από εκκίνησης του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό αποκλειστικά δύναται επίσης να κάνει χρήση της επωνυμίας, του διακριτικού σήματος και του λογοτύπου της Συμμετέχουσας  Εταιρείας.
 2. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία συμφωνεί η Global Shapers Athens Hub να δημιουργήσει στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr υπερσύνδεσμο προς την επίσημη ιστοσελίδα της, την οποία η ίδια θα υποδείξει στους ιθύνοντες του Προγράμματος. Τυχόν υπερσύνδεσμος που θα δημιουργηθεί θα έχει ως σημείο σύνδεσης το διακριτικό σήμα, λογότυπο της Συμμετέχουσας Εταιρείας.
 1. IV. Πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ReGeneration νοούνται αυστηρώς εμπιστευτικές πληροφορίες και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές συμπληρώνονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς συμβάσεις.
 3. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία απαγορεύεται να κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε τρίτους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών.
 4. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία θα λαμβάνει γνώση και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών και απαγορεύεται να δημιουργεί αντίγραφα – ηλεκτρονικά ή έγχαρτα-, να τηρεί αρχείο – ηλεκτρονικό ή έγχαρτο, να αλλοιώνει, να καταστρέφει ή άλλως πως να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, των οποίων λαμβάνει γνώση λόγω της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα ή εξ αφορμής αυτής.
 5. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία διασφαλίζει ότι μόνο οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επιλογή προσωπικού προς πρόσληψη, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ReGeneration και ότι αυτοί οι υπάλληλοι με τη σειρά τους έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και δεσμεύονται να μην κοινολογήσουν σε τρίτους – εργαζομένους της Συμμετέχουσας Εταιρείας ή άλλους- ή δημιουργήσουν αρχείο ή άλλως πως επεξεργαστούν τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα για σκοπό άλλο εκτός από την διαδικασία διερεύνησης πιθανής πρόσληψης συμμετέχοντα από την Συμμετέχουσα Εταιρεία, στα πλαίσια συμμετοχής της στο Πρόγραμμα.
 6. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, των οποίων λαμβάνει γνώση λόγω της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα ή επ’ αφορμής αυτού.
 7. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Global Shapers Athens Hub για τυχόν παραβίαση ή επαπειλούμενη παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της και να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στη Global Shapers Athens Hub, στο πλαίσιο του Προγράμματος, για την αντιμετώπιση της εν λόγω παραβίασης ή επαπειλούμενης παραβίασης.
 8. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης που της παρέχονται για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα/βάση δεδομένων όπου βρίσκονται τα δεδομένα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, κατά τη συμμετοχή της σε αυτό. Απαγορεύεται η Συμμετέχουσα Εταιρεία να κοινοποιεί τους κωδικούς της σε τρίτους, παρέχοντας τους έτσι ουσιαστικά πρόσβαση στην πλατφόρμα. Απαγορεύεται η Συμμετέχουσα Εταιρεία να επιτρέπει την χρήση κωδικών στην πλατφόρμα του Προγράμματος από υπαλλήλους της, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου εργαζομένου σε αυτήν, βάσει της θέσεως που τηρούν στη Συμμετέχουσα Εταιρεία, ή ακόμα και την κοινολόγηση των ως άνω κωδικών σε αυτούς. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τη Global Shapers Athens Hub για τυχόν παραβίαση ή επαπειλούμενη παραβίαση τυχόν λογαριασμού που θα δημιουργήσει/της παρασχεθεί για χρήση της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κατά τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα και να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στη Global Shapers Athens Hub για την αντιμετώπιση της εν λόγω παραβίασης ή της επαπειλούμενης παραβίασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση κάποιας εκ των υποχρεώσεων της Συμμετέχουσας Εταιρείας, που αφορά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στα οποία αποκτά πρόσβαση (π.χ. ιός, hacking attempt κλπ.), οπότε μπορεί να κριθεί ότι πρέπει να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση άμεσα για αποφυγή περαιτέρω επιβλαβών συνεπειών,  η ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει/αποκλείσει αμέσως την πρόσβαση Συμμετέχουσας Εταιρείας στο λογαριασμό που θα δημιουργήσει  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα (κατά την αποκλειστική κρίση της).
 9. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία οφείλει να χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τα οποία λαμβάνει γνώση λόγω ή/και επ’ αφορμή της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα, αποκλειστικά και μόνο για την πλήρωση των σκοπών της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα, ήτοι εν προκειμένω για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας στη Συμμετέχουσα Εταιρεία από συμμετέχοντες. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία δεν επιτρέπεται να διατηρεί στα συστήματά της, αντίγραφα δεδομένων συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα που ενδεχομένως θα την ενδιέφεραν για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών αναγκών της, εκτός εάν πρόκειται για δεδομένα συμμετεχόντων που έχουν προσληφθεί και η διατήρηση των οποίων απαιτείται λόγω της ιδιότητας της Συμμετέχουσας Εταιρείας ως εργοδότη, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Ρητώς ορίζεται ότι η Συμμετέχουσα Εταιρεία απαγορεύεται να κάνει χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων – μεταξύ άλλων και των στοιχείων επικοινωνίας τους και των πληροφοριών των σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους, που έχουν επιλέξει οι συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής – για σκοπούς εμπορικής προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της, για την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ ή για την συγκέντρωση στατιστικών ή δημιουργία προφίλ καταναλωτών. Μετά τον τερματισμό της συμμετοχής της Συμμετέχουσας Eταιρείας στο Πρόγραμμα, αυτή οφείλει να επιστρέψει, διαγράψει άμεσα οποιοδήποτε τυχόν υλικό του Προγράμματος και οιοδήποτε τυχόν στοιχείο συμμετέχοντα βρίσκεται στη διάθεσή της λόγω της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα ή επ’ αφορμή αυτής. Από την  υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι πληροφορίες συμμετέχοντα που έχει προσληφθεί από τη Συμμετέχουσα Εταιρεία κατά εκείνο το χρονικό σημείο, καθώς η Συμμετέχουσα Εταιρεία φυσικά δύναται και δικαιούται να διατηρεί πληροφορίες υπό την ιδιότητά της ως εργοδότρια, σύμφωνα με την ειδικότερη  πολιτική της εκάστοτε Συμμετέχουσας  Εταιρείας.
 10. V. Λοιποί Όροι
 11. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία έχει λάβει γνώση των Όρων Χρήσης του ιστότοπου regeneration.gr δεδομένου ότι η πρόσβασή της στην πλατφόρμα παρέχεται από το domain name www.regeneration.gr καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου της Global Shapers Athens Hub αναφορικά με το Πρόγραμμα ReGeneration και αποδέχεται αυτούς στο σύνολό τους. Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί ή/και να υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας regeneration.gr, την πολιτική απορρήτου, καθώς και τη μορφή του Προγράμματος, κατά την αποκλειστική της κρίση. Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr. Σε περίπτωση που η Συμμετέχουσα Εταιρεία δεν συμφωνεί με την επικαιροποιημένη εκδοχή των όρων συμμετοχής, της πολιτικής απορρήτου του Προγράμματος και τυχόν αλλαγές στη μορφή του Προγράμματος, αυτή οφείλει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως τη Global Shapers Athens Hub σχετικά και να απόσχει από την συμμετοχή σε αυτό, διαγράφοντας άμεσα όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμμετεχόντων, των οποίων μπορεί να είχε λάβει γνώση έως εκείνο το χρονικό σημείο λόγω της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα, σε περίπτωση που υφίστανται.
 12. Η ΑΜΚΕ Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της να διακόψει οποτεδήποτε τη συμμετοχή Συμμετέχουσας Εταιρείας στο Πρόγραμμα εφόσον δεν τηρεί τους παρόντες όρους συμμετοχής ή/και να μην κάνει δεκτή αίτηση συμμετοχής αυτής στο Πρόγραμμα, εφόσον διατυπώνει εξ αρχής την πρόθεσή της να μην τους τηρήσει. Η Συμμετέχουσα Εταιρεία αποδέχεται ρητώς ότι η Global Shapers Athens Hub ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά εξ αυτού του λόγου, ούτε διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του ReGeneration και της Global Shapers Athens Hub εξ αυτών των λόγων .
 13. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο όνομα και για λογαριασμό της Συμμετέχουσας Εταιρείας και αποδέχεται τυχόν όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή/και επικοινωνεί με το Πρόγραμμα και την Global Shapers Athens Hub στα πλαίσια του Προγράμματος ή/και χειρίζεται το λογαριασμό της Συμμετέχουσας Εταιρείας που παρέχει πρόσβαση σε στοιχεία συμμετεχόντων ή/και πραγματοποιεί συνεντεύξεις με συμμετέχοντες, είναι αρμόδιο να πράττει τις εν λόγω ενέργειες -στα πλαίσια συμμετοχής στο Πρόγραμμα- στο όνομα και για λογαριασμό της Συμμετέχουσας Εταιρείας , δεσμεύοντας αυτήν για τους σκοπούς αυτούς.
 14. Για οιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή/και από τη συμμετοχή Συμμετέχουσας Εταιρείας στο Πρόγραμμα αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί ή κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.