Θέμης Βαγιάκος

O Θέμης είναι Assistant Manager στο τμήμα παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών (Financial Advisory Services) της Deloitte Ελλάδος. Εξειδικεύεται στις επαγγελματικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αποτιμήσεις επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις & εξαγορές, ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων, αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και σε χρηματοοικονομικές αναλύσεις. Ως μέλος της ομάδας του FAS έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες αποτιμήσεις επιχειρήσεων, μελέτες σκοπιμότητας, έργα επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης, καθώς και σύνταξη επιχειρηματικών / στρατηγικών σχεδίων.

O Θέμης είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ΑCMA CGMA από το Chartered Institute of Management Accountants.

Πριν από την Deloitte εργάστηκε ως Management Accountant στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ, όπου ασχολήθηκε με θέματα βελτίωσης λειτουργίας και οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης στρατηγικής και επιχειρηματικού μοντέλου, σχεδιασμού / ανασχεδιασμού και μοντελοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών, καθορισμού του λειτουργικού μοντέλου, στρατηγικές μείωσης του κόστους, καθώς και διαμόρφωση πολιτικών και δικλείδων ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων στα πλαίσια των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται, κυρίως, στο χώρο της εφαρμοσμένης επιστήμης και τεχνολογίας, της βιωσιμότητας εγχειρημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και κοινωνικού αποτυπώματος, καθώς και επενδύσεων.